ZÁSADY ŘEZÁNÍ DIAMANTOVÝM LANEM

Jak správně řezat s diamantovým lanem, nastavení parametrů a základní chyby a jejich odstranění


Začněme správným ustavením bloku kamene

Blok by měl být umístěn na nosnících z měkkého kamene nebo betonu. Blok musí být ustaven tak, aby jeho dolní hrana byla minimálně 30 cm maximálně 35 cm nad dolní hranicí napnutého lana (dolní úvrať pily). Dovoluje to dokonalou práci lana při dokončování řezu. Podstava (nosníky) by měly být pokryty cementem nebo sádrou po celé délce proto, aby se odřezané desky nepohybovaly .

Napínání lana

Lano by mělo být napínané silou 200 – 240 kg. Síla napnutí lana se reguluje tlakem vzduchu ve válcích v napínacím zařízení. V tomto případě je třeba držet se manuálu dodaného od výrobce pily. V případě obav, že napnutí lana je menší nebo větší, je nutné změřit skutečné napnutí lana pomocí dynamometru.

Chlazení vodou

Diamantové lano vyžaduje chlazení vodou . Voda se přivádí řezu v množství 12 – 15 litrů/min na každé lano při tlaku 1 bar. Doporučuje se vodu přivádět ve 2 až 3 místech řezu s tím, že největší objem vody se dodává v místě vcházení lana do řezu a nejmenší v místě vycházení z řezu. Množství vody musí být neustále kontrolováno . Velké množství vody vyvolává efekt aquaplaningu což má za následek snížení rychlosti řezání na druhou stranu malé množství vody způsobuje rychlejší opotřebení diamantových perel.

Prostá zásada regulace je následující. Délka praménku vytékající vody z materiálu v místě řezu by měla být asi dvojnásobek průměru lana . Tedy u lana 10 mm by pramínek měl být 2 cm . Také zvuk vycházející z řezu je třeba sledovat. Jestliže je příliš ostrý je vody málo . Jestliže je tlumený je vody přespříliš. Je možné také kontrolovat barvu odcházející vody z bloku. Příliš tmavá je vody velice málo , a obráceně jestliže je voda přespříliš čistá tak je vody zbytečně mnoho nebo lano neřeže kvalitně. Nepravidelné a nedokonalé chlazení lana má za následek snížení rychlosti řezání , křivé řezy , hrubý vlnkovatý řez , riziko nepravidelného opotřebování perel, nadměrné poškození a praskání lana , nižší rychlost řezání a nižší životnost lana.

Parametry řezání

Nejdůležitějším parametrem řezání je rychlost lana vyjádřená v m/s a v neposlední řadě také rychlost řezání vyjádřená m2/h přepočítávaná jako rychlost posuvu cm/h ve vztahu k délce bloku. Doporučené parametry řezání pro různé materiály jsou uvedeny v tabulce č. 1. Dané parametry v tabulce je třeba chápat jako doporučené v optimálních podmínkách, ale ne vždy mohou být vyhovující. V praxi je třeba sledovat vždy průhyb lana, odběr proudu, způsob opotřebení perel, velikost bloku a druh řezaného materiálu….

Úhel řezu lana je třeba měřit a sledovat na straně poháněného. Ideální úhel řezu je 7-9o. Příliš malý úhel svědčí o malém přítlaku perel do řezaného materiálu což může způsobovat zahlazení perel. Příliš velký úhel náběhu bude způsobovat přespříliš velkou spotřebu perel , ovalitu a křivý řez.

V praxi je výhodné zaznamenat si na stroji (třeba na krytu) správný úhel a sledovat zda lano pracuje v daném úhlu či nikoliv. V případě řezání bloků o typových rozměrech a střední tvrdosti by spotřeba proudu lana měla být zhruba 2-3 A. Je to rozdíl mezi spotřebou na prázdno (jalového proudu) a proudu pod zátěží. Příliš vysoká spotřeba proudu svědčí o vysokém řezném odporu a může vést k prasknutí lana. Příliš malá spotřeba může způsobit zahlazení perel (zamydlení) . Kuželovitá spotřeba perel znamená nižší rychlost lana.

Délka bloku má vliv na správné nastavení rychlosti přítlaku lana (posuv do řezu) Přítlak se nastavuje jako koeficient rychlosti řezání a délky bloku. Ale čím větší délka bloku tím lépe je zmenšit malinko rychlost lana což má za následek snížení odporu při řezání. Příkladné parametry řezání lanem 8,3 mm jsou v tabulce č.2

Důležité je také pořadí řezaných materiálů. V hodně provozech se řežou různé druhy materiálů. Dobré je řezat tvrdý materiál po měkkým materiálu a následně znovu měkký materiál. V praxi je to ale někdy těžké dodržet. V případě že řežeme déle tvrdý materiál , diamantové perly se přizpůsobí na řezání tohoto materiálu. Jestliže začneme řezat měkký materiál je třeba parametry řezání měnit postupně tak, aby se perly mohli přizpůsobit na řezání tohoto materiálu.

Začátek řezání

Nové lano vložené do stroje je třeba „naostřit“ a to i lana , která jsou z výroby již naostřena. Dobré naostření lana garantuje dokonalou práci lana a jeho životnost. Doporučujeme naostřit lano na bloku měkkého materiálu. Na řezu první desky je třeba snížit rychlost lana o alespoň 4 m/s oproti doporučené rychlosti. Zároveň je třeba snížit posuv na 20-30 cm/h. Po řezu každé následující desky je třeba zvyšovat postupně rychlost o 1m/s i odpovídající posuv až do optimálních parametrů . Tuto zásadu je třeba používat i v případě, že dojde k zahlazení perel (zamydlení) z důvodu například dlouhodobého řezání tvrdého materiálu.

Řezání žuly na velkých vícelanových pilách

Parametry řezání na takovýchto pilách se zásadně neliší od stacionárních jednolanových strojů. Je třeba brát v úvahu, že na těchto pilách se řeže s lany s menším průměrem perel a zároveň s menší životností lan. Rychlost řezání se doporučuje 0.8 m2/h pro materiály třídy 1-3 a 0,5-0,6 m2/h pro tvrdé materiály třídy 4-5. Doporučuje se častá kontrola stroje a jeho parametrů řezání s přihlédnutím na to jaké škody mohou nastat z důvodu přetržení jednoho z lan. V případě předčasného přetržení lana je nutné jej vyměnit za nové . Použití přetrženého ( rozbitého) lana je obecně nemožné. Doporučuje se proto objednávat minimálně o 10 % větší počet lan oproti počtu lan na stroji. Všechny lana z každého kompletu je třeba používat rovnoměrně vzhledem na jejich opotřebení. V případě přetržení lana z daného kompletu lan bude možné založit nové lano zase jenom z daného kompletu.

Problémy a jejich odstranění

Image 1

Problémy s řezáním diamantovým lanem mohou být způsobeny mnoha příčinami často jdoucími po sobě. Nejčastější problémy jejich příčiny a odstranění najdete v tabulce . Je třeba pamatovat , že dodavatelé strojů a lan by vám měli vždy pomoci s odstraněním vašich problémů.